เกี่ยวกับ

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เหตุผลโดยที่ มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดำเนินกิจการได้โดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น สมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหนึ่งในจำนวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต ได้แก่ ศูนย์กลางนครราชสีมา วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน โดยกำหนดบทบาทในการส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีการนำองค์ความรู้จากคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และมุ่งถึงขีดความสามารถ ในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสนองโครงการพระราชดำริฯ โดยได้กำหนดการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีการจัดทำเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร ทรัพยากรทางการศึกษา และองค์ความรู้  มุ่งให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยฯ  เพื่อเป็นการรองรับภารกิจที่สำคัญดังกล่าวนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงได้กำหนดบทบาท  หรือ จุดเน้นที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้เกิดเอกลักษณ์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งการสร้างอาชีพเฉพาะทาง”

งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา เป็นหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ ได้นำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) มาปรับใช้ในการดำเนินการให้บรรลุภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่อประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งภายนอกและภายใน ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี มีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร

ปัจจุบันรูปแบบการประชาสัมพันธ์ได้เปลี่ยนแปลงไป การนำการตลาด (Marketing) และการสื่อสารองค์กรเชิงบูรณาการ (IntergratedOrganisational Communication หรือ IOC) ที่สามารถสื่อสารแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่องค์กรต้องการและเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มประชากรเป้าหมายมาใช้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและผลิตผล (Productivity) ของบุคลากร เสริมจุดแข็ง (strength) แก้จุดอ่อน (Weakness) เพิ่มโอกาส (Opportunity) และป้องกันแก้ไขปัญหา (Threat) มาเป็นองค์ประกอบในการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์เป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง ในทางปฏิบัติจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเดียวกันช่วยสนับสนุนจึงจะประสบความสำเร็จ ดังนั้นการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ จึงจำเป็นต้องมีแผนงานประชาสัมพันธ์ขององค์กร เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางให้การดำเนินงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร

ปณิธาน

ใช้เทคโนโลยีสรรค์สร้างสื่อ ใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์

วิสัยทัศน์

งานเป็นหน่วยงานหลักด้านการให้บริการงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ด้วยเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
 2. ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานภายในและภายนอก
 3. บริการงานสื่อประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ โดยการใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ
 4. สนับสนุนงานบริการด้านการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อย่างมีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาระบบงานบริการด้านงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 3. พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารกิจการของมหาวิทยาลัยจากภายในสู่ภายนอก
 4. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีสู่ความเป็นสากล
 5. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าประสงค์

 1. เป็นหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย
 2. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและกลยุทธให้บรรลุวัตถุประสงค์
 3. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย
 4. ออกแบบและผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

 1. ศึกษาวิเคราะห์นโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่แผนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ที่สามารถดำเนินการได้จริง มีประสิทธิภาพ
 2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจการมหาวิทยาลัยจากภายในสู่ภายนอกให้ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 3. พัฒนาระบบงานทุกแผนกงานให้มีความพร้อมในการให้บริการ
 4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 5. ควบคุมดูแลการใช้งานและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
 6. พัฒนาสำนักงานให้มีความพร้อมให้บริการอย่างทันสมัยเป็นสากล

นโยบาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เน้นการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรม ของมหาวิทยาลัย สู่บุคลากรและสังคมดังนี้

 1. การนำศักยภาพของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มานำเสนอผ่านสื่อสารมวลชนทุกช่องทาง
 2. การนำเสนอภาพลักษณ์ วิวัฒนาการ ของมหาวิทยาลัย
 3. การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประยุกต์ในการทำสื่อประชาสัมพันธ์
 4. การให้บริการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ระบบดิจิตอล
 5. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

กลุ่มเป้าหมาย

 1. กลุ่มเป้าหมายภายนอก ได้แก่ สื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป
 2. กลุ่มเป้าหมายภายใน ได้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน