พิธีมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ ดร. ทองลุน สีสุลิด