ติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

อาคารสำนักงานอธิการบดี (19) ชั้น 1 ที่อยู่ 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์ 044-233000

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน

  • 2291 (แผนกงานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์)
  • 2292 (ส่วนบริหารงานทั่วไป)
  • 2293 (แผนกงานผลิตสื่อโสตทัศน์)
  • 2296-7 (แผนกงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์)
  • 2295 (หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่)

อีเมล rmuti.pr@gmail.com