เลือกหน้า

หน้าที่ของเรา

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากภายในสู่ภายนอก ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ บันทึกภาพนิ่ง บันทึกภาพเคลื่อนไหว จัดทำสื่อวิดีทัศน์ เป็นต้น

แผนกงานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์

มีหน้าที่จัดทำและรวบรวมข้อมูลข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย

แผนกงานผลิตสื่อโสตทัศน์

ให้บริการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จัดทำวิดีทัศน์ เป็นต้น

แผนกงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ งานเอกสารการพิมพ์ สำเนาเอกสาร เป็นต้น
k
จดหมายข่าว มทร.อีสาน
นำเสนอข่าวสารรายเดือน
ออกแบบสื่อ
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล เพื่อการประชาสัมพันธ์
ประสานงาน
ประสานงาน หรือส่งข้อมูลข่าวสารให้กับสื่อมวลชน
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิตอล
z
ประกาศข่าวสาร
ประกาศเสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธืข้อมูลข่าวสาร
บันทึกภาพ
บัทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และผลิตสื่อวิดีทัศน์

ตัวอย่างงานของเรา

ติดต่อเรา

อาคาร 9 โทร 044-233000