เลือกหน้า

งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

หน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

หน้าที่ของเรา

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากภายในสู่ภายนอก ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ บันทึกภาพนิ่ง บันทึกภาพเคลื่อนไหว จัดทำสื่อวิดีทัศน์ เป็นต้น

แผนกงานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์

มีหน้าที่จัดทำและรวบรวมข้อมูลข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย

แผนกงานผลิตสื่อโสตทัศน์

ให้บริการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จัดทำวิดีทัศน์ เป็นต้น

แผนกงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ งานเอกสารการพิมพ์ สำเนาเอกสาร เป็นต้น

k
จดหมายข่าว มทร.อีสาน

นำเสนอข่าวสารรายเดือน

ออกแบบสื่อ

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล เพื่อการประชาสัมพันธ์

ประสานงาน

ประสานงาน หรือส่งข้อมูลข่าวสารให้กับสื่อมวลชน

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิตอล

z
ประกาศข่าวสาร

ประกาศเสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธืข้อมูลข่าวสาร

บันทึกภาพ

บัทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และผลิตสื่อวิดีทัศน์

ตัวอย่างงานของเรา

ติดต่อเรา

อาคาร 9 โทร 044-233000